Master's degree Interuniversitario en Incendios Forestales. Ciencia y Gestión Integral (MásterFUEGO)

Objectius i competències

OBJECTIUS

L'objectiu del Màster en Incendis Forestals. Ciència i Gestió Integral (masterFUEGO) és formar especialistes que siguin capaços de:

1. Analitzar, interpretar i modelitzar el risc i comportament dels incendis forestals, així com el seu efecte en l'ecosistema, mitjançant la utilització de tècniques innovadores d'anàlisi geoespacial amb l'objectiu de:

  • Estimar el risc d'incendis i les zones d'alta vulnerabilitat a l'objecte de dissenyar les actuacions de prevenció més oportunes.
  • Dissenyar les estratègies i tàctiques i emprar les tècniques i mitjans necessaris per al seu control.
  • Interpretar els efectes de foc, en els diferents elements de l'ecosistema segons la seva severitat i elaborar els plans d'actuació en les superfícies afectades per incendis forestals.

2. Gestionar, de forma integral, l'emergència per incendis forestals a nivell estratègic, tàctic i operatiu, prioritzant la seguretat dels mitjans que hi intervenen.

3. Acreditar-se en els estàndards que s'estableixin dels diferents llocs tècnics de l'organització de les emergències per incendis forestals.

 

COMPETÈNCIES

Competències Bàsiques (Annex I apartat 3.3 del Reial decret 861/2010)

CB6 Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

CB7 Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

CB8 Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

CB9 Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

CB10 Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigido o autònom.

Competències Generals

CG1 Integrar el respecte als drets fonamentals d'igualtat entre homes i dones, a la promoció dels Drets Humans i als valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics en el desenvolupament de la seva actuació personal i professional.

CG2 Gestionar i organitzar el temps d'estudi, adquirint la responsabilitat del seu propi aprenentatge.

CG3 Interactuar en un entorn multidisciplinari, treballant en equip, negociant o liderant la presa de decisions, seguint un pensament analític que li permeti resoldre els problemes reals que li plantegi el seu corpus disciplinari.

Competències Transversals UdL

CT1 Comunicar de manera clara i precisa oralment i per escrit en català i castellà i en una tercera llengua, especialment l'anglès.

CT2 Utilitzar eficientment les tecnologies digitals del seu àmbit professional.

CT3 Plantejar solucions innovadores, creatives i emprenedores en situacions pròpies de l'àmbit professional.

CT4 Avaluar la sostenibilitat i l'impacte social de les propostes plantejades i actuar amb responsabilitat ètica, mediambiental i professional.

CT5 Aplicar la perspectiva de gènere en les tasques pròpies de l'àmbit professional.

Competències Específiques

CE1 Predir el comportament del foc i la seva propagació, partint del coneixement dels factors físics que influeixen en ell, i d'interpretar el significat del foc en l'ecosistema forestal, reconeixent els seus efectes sobre els diferents elements d'aquest.

CE2 Interpretar els models matemàtics que s'empren per les diferents disciplines; calcular a través d'ells els paràmetres que es precisin i valorar les limitacions que el seu ús pugui presentar en les diferents situacions reals que es puguin utilitzar.

CE3 Dissenyar estratègies de prevenció i extinció particularitzades per a la realitat de cada sistema geoecològic; així com, de modelitzar el risc integral d'incendis utilitzant les TIC, a partir de fonts d'informació de naturalesa alfanumèrica i espacial.

CE4 Calcular i simular la propagació espacial d'un incendi a partir de les condicions de contorn del seu problema i analitzar el comportament del foc, traslladant els resultats del mateix a la presa de decisions en situacions reals.

CE5 Realitzar estudis de diagnòstic diferencial de conflictivitat en la problemàtica dels incendis forestals i de determinar les prioritats defensives del territori subjectes a factors econòmics, socials, ecològics, mediambientals i de seguretat operacional en les activitats de control i extinció.

CE6 Dissenyar estratègies de defensa contra incendis a tenor de les particularitats dels diferents escenaris, permetent-se amb això aplicar tècniques d'enginyeria conduents a la incorporació d'infraestructures, així com a la transformació del paisatge forestal cap a escenaris menys vulnerables i més acte-resistents.

CE7 Definir, organitzar i dirigir els recursos humans i materials que intervenen en una emergència tenint en compte els diferents papers i rols dels operatius de lluita contra incendis i altres cossos d'emergències.

CE8 Triar i seleccionar les millors estratègies i tàctiques d'extinció a partir d'una informació completa o incompleta, sota situacions d'estrès, de manera que millorin l'eficàcia dels mitjans disponibles.

CE9 Redactar documents de contingut tècnic, informes, projectes, o documents de planificació, que comportin avaluació d'alternatives i càlcul de costos econòmics.

CE10 Interpretar els efectes del foc en l'ecosistema forestal, identificant els factors del mateix que precisen d'actuacions tècniques de restauració i de planificar aquestes actuacions.

CE 11 Entendre el foc tècnic com una eina fonamental per a la restauració en verd, per a l'entrenament del personal d'extinció i per a entrenar en la prevenció dels riscos laborals.

 

SORTIDES PROFESSIONALS

Els llocs de treball que poden desenvolupar els futurs titulats del màster són, entre d'altres: tècnic planificador en tasques de prevenció i restauració, redactor de projectes, analista, director de l'extinció, cap de sector operatiu, caps de les seccions de planificació, operacions i logística i resta de posicions tècniques del SMEIF (Sistema de Gestió d'Emergències per Incendi Forestal), tècnic d'operacions aèries, coordinador de mitjans tant aeris com terrestres, director d'obra per a l'execució dels treballs de prevenció i restauració, investigador, tècnics de serveis d'emergències i protecció civil, entre d'altres.