Màster Interuniversitari en Incendis Forestals, Ciència i Gestió Integral (MásterFUEGO)

Accés

CRITERIS D’ADMISSIÓ I RESOLUCIONS

No s'estableix cap criteri ni prova d'accés especial per als graduats que vulguin accedir al Màster. Per tant, per a accedir-hi, només es requereix disposar del títol que permeti l'accés als ensenyaments de màster segons el que es disposa en el Reial decret 822/2021, de 28 de setembre.

Perfil de l’estudiantat

Els titulats als quals va dirigit MasterFUEGO són tots aquells que treballen de manera multidisciplinària en la gestió d'incendis forestals, encara que, principalment, a tots els tècnics forestals. Les titulacions que possibiliten un accés de manera directa a MasterFUEGO són les següents:

 • Enginyer Tècnic Forestal, especialitat en Explotacions Forestals
 • Enginyer Tècnic Forestal, especialitat en Indústries Forestals
 • tots els títols actuals de Grau que habilitin per a l'exercici de la professió d'Enginyer Tècnic Forestal.

Així mateix, disposaran d'accés directe tots els que tinguin el títol d'Enginyer forestal o de Màster en Enginyeria forestal.

La Comissió d'Estudis de MasterFUEGO avaluarà els perfils dels candidats que no tinguin un accés directe (titulacions de Grau o Llicenciat, Arquitecte o Enginyer i els seus equivalents en l'EEES – p.e. Ciències Ambientals, Biologia, Enginyer Agrònom, Enginyer del Medi natural, Enginyer del Medi rural, Geografia, etc.) i fixarà, si escau, els complements de formació necessaris fins a un màxim de 20 crèdits ECTS, igual que es realitzava en l'anterior edició d'aquest màster. Els complements a cursar es determinaran entre els següents:

 • Fonaments del Medi Forestal (5 ECTS). Integra els principis de botànica forestal, ecofisiología i la descripció dels sistemes forestals més comuns.
 • Fonaments de la Gestió Forestal (5 ECTS). Integra els principis de silvicultura, planificació i ordenació dels recursos forestals, aprofitaments forestals i enginyeria del medi forestal.
 • Fonaments de SIG i Teledetecció (5 ECTS). Integren els principis bàsics de generació, emmagatzematge, anàlisi i modelització de dades geogràfiques o espacials.
 • Fonaments de Focs Forestals (5 ECTS). Integra els aspectes bàsics d'ecologia i comportament del foc, prevenció d'incendis, àrees tallafocs i extinció d'incendis.

Requisits d’admissió

No s'estableix cap condició ni prova d'accés especial per als graduats que vulguin accedir al Màster, per la qual cosa no s'estableixen requisits d'admissió.

Criteris de selecció

Els criteris de valoració que es tindran en compte són:

 • Titulació de l'alumne (màxim 35 punts). Es prioritzen les titulacions que permeten l'entrada directa i les que tinguin una afinitat amb el medi natural o l'àmbit dels incendis en general.
 • Expedient acadèmic (màxim 30 punts).
 • Experiència professional en l'àmbit dels incendis forestals (màxim 25 punts).
 • Experiència internacional (màxim 5 punts).
 • Coneixement de l'idioma anglès (màxim 5 punts). L'alumne haurà d'acreditar un nivell equivalent al B1 i en el cas que no pugui, haurà de superar una prova proposada per la Comissió d'Estudis del Màster.